U bent hier:  Home  »  Profiel  »  Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

 

 

 

 

 

Artikel 1 Toepassingsgebied.

lid 1.   Deze Algemene Voor­waarden zijn van toepas­sing op iedere  overeen­komst die door Mama-Telecom met een op­drachtgever wordt aangegaan. Deze Alge­mene Voor­waarden vormen een onverbre­kelijk ge­heel met de door Mama-Telecom uitge­brachte offerte en/of de door Mama-Telecom gesloten overeenkomst.

 

lid 2.   Indien en voor zover in een offerte of overeen­komst opgenomen voorwaarden en bepalingen niet te vereni­gen zijn met deze Algemene Voorwaar­den, zijn slechts de voorwaarden en bepa­lin­gen die in de offerte of over­een komst zijn opge­nomen van toepas­sing.

 

lid 3.   Door acceptatie van de offerte of door onderte­kening van de overeenkomst door de op­drachtgever aanvaardt deze tevens de toepas­sing van deze Algeme­ne Voor­waarden en verenigd hij zich met de in­houd van deze Algemene Voor­waar­den.

Artikel 2 De overeenkomst.

lid 1.   De overeenkomst waar­op deze Algemene Voor­waarden van toepassing zijn komt mondeling of schr­iftelijk tot stand. De overeenkomst zal door partijen geacht worden tot stand te zijn gekomen in de navol­gende gevallen:

a.      door mondelinge of schriftelijke acceptatie door de op­drachtgever van de door Mama-Telecom uitge­brach­te offer­te of van de door Mama-Telecom toege­zonden over­eenkomst.

 

b.      door (stilzwijgen­de) acceptatie van de door Mama-Telecom op grond van de offerte of concept -overeen­komst  verrich­te werkzaamheden;

 

 

lid 2.    Afwijkende of aanvul­lende voorwaarden en bepa­lingen van welke aard ook, onverschillig of ze uitdruk­kelijk dan wel stilzwijgend aan de orde zijn geweest in de pre-contractu­ele fase, ma­ken geen deel uit van de tussen Mama-Telecom en de op­drachtgever geslo­ten overeenkomst, be­houdens voor zover zij na de datum van de overeen komst alsnog schrifte­lijk door beide partijen wor­den erkend, waarbij de opdrachtge­ver instaat voor de be­voegdheid van de verte­gen­woordi­ger van de opdracht­gever. Voor zover de afwijken­de of aanvullen­de voorwaarden niet in strijd zijn met deze Al­ge­mene Voor­waarden, zijn deze Algeme­ne Voorwaarden ook op de later tot stand geko­men voorwaar­den en bepalin­gen van overeen­komstige toepas­sing.

 

lid 3.    Kennelijke verschrij­vingen, telfouten of omis­sies die voorkomen in de offertes, overeenkom­sten of be­vesti­gingen binden geen der partij­en.

Artikel 3 Prijzen.

lid 1.  De door Mama-Telecom in de offerte genoemde prijzen zijn geba­seerd op calculaties. In alle geval­len be­treft het richt-prijzen en, tenzij uitdrukkelijk an­ders is over eengeko­men, zal tussen partijen worden afge­rekend op basis van nacal­cu­latie. Onvoorzie­ne prijsverho­gingen die zich voordoen na het uitbren­gen en accepte­ren van de offerte of na het tot stand komen van de over­een komst zul­len in de nacal­culatie betrokken kun­nen wor­den, tenzij de con­tract­partner van Mama-Telecom een natuurlijk persoon is die niet han­delt in de uit­oefening van een bedrijf of beroep of de op­d­racht­gever, aan­stonds na het be­kend worden van deze verho­gin­gen de over­een­komst wil annule­ren. In dat geval is art. 7 van toepas­sing.Een derge­lijk beroep komt de op­dra­cht­gever niet toe, als Mama-Telecom laat weten de prijsverho­ging buiten de nacal­cu­latie te laten.

 

lid 2.  Ondanks het bepaalde in art. 2 lid 2 zal meer­werk ver­richt door Mama-Telecom ten behoeve van de con­tractspartij op basis van nacalculatie bere­kend worden.

 

lid 3.  De in de offerte en/of overeenkomst vermelde prijzen zijn ste­eds exclusief omzetbelas­ting.

Artikel 4 Aansprakelijkheid.

lid 1.  Indien de door Mama-Telecom geleverde werkzaamheden en/of dien­sten niet voldoen aan de met de op­drachtgever overeen­geko­men specifica­ties en deze door Mama-Telecom niet, dan wel bezwaar­lijk kunnen worden vervangen of hersteld, kun­nen beide partij­en de ontbinding van de overeenkomst inroe­pen.

 

lid 2.  De opdrachtgever heeft het recht op schade­ver­goeding indien Mama-Telecom contractueel of wette­lijk aansprakelijk is en slechts indien en voor zover de aansprakelijk­heid gedekt en de schade ver­goed wordt door de aansprakelijk­heids­assura­deur van Mama-Telecom

 

lid 3.  Het bepaalde in de voorgaande artikelleden is niet van toepassing bij opzet of grove schuld aan de zijde van Mama-Telecom

Artikel 5 Overmacht.

lid 1.  Indien Mama-Telecom niet in staat is aan haar verplich­tin­gen uit hoof­de van enige overeenkomst te vol­doen en de oorzaak daarvan is gelegen in het ten tijde van het sluiten van de over­eenkomst on­voorziene omstan­digheid, waarop Mama-Telecom in rede­lijk­heid niet geacht kan worden invloed te kun­nen uitoefe­nen - waaronder medebegrepen over­macht in de zin van een wanprestatie van een  door de klant ingeschakelde derde  (bijvoorbeeld de KPN of een andere netwerkprovider) of een niet toerekenbare tekortko­ming in de nako­ming van haar verbin­tenis in de zin van de Nederlandse Wet - komen die om­standighe­den voor rekening en risico van de opdracht­ge­ver.

 

lid 2.  De opdrachtgever heeft in het geval van het eer­ste lid geen recht om ontbinding van de over­eenkomst te vorde­ren, tenzij de op­drachtge­ver een natuurlijk persoon is die niet handelt in uitoe­fening van een be­roep of be­drijf en van wie in rede­lijkheid niet ver­wacht mag worden dat de leve­ring en/of voltooiing van de werkzaam­heden zoals overeengeko­men met Mama-Telecom op een later tijd­stip p­laats vindt en de op­dracht­gever zulks aan Mama-Telecom heeft ken­baar gemaakt.

 

lid 3.  Als ontbinding op grond van dit artikel plaats Mama-Telecom vindt op een mo­ment dat Mama-Telecom werkzaam­heden ten behoeve van de op­drachtge­ver heeft ver­richt, doch voltooiing door de ontbin­ding niet meer kan plaaMama-Telecominden, is de opdrachtge­ver gehou­den aan Mama-Telecom te vergoe­den de door Mama-Telecom ge­maakte kosten en een honora­rium dat corres­pon­deert met de wel door Mama-Telecom verrich­te  werk­zaamhe­den.

 

lid 4.  In geval van ontbin­ding door de opdrachtgever op grond van dit artikel is Mama-Telecom niet aanspra­kelijk voor de schade geleden door de op­drachtge­ver; voor zover wel aanspra­kelijk­heid moet worden aangenomen is het be­paal­ de in artikel 4 lid 2 van overeen­kom­stige toepassing.

Artikel 6 Opschorting.

lid 1.   Mama-Telecom is bevoegd haar werkzaamheden ten behoe­ve van de opdracht­gever op te schorten, indien de opdrachtge­ver niet de voor de behoor­lijke uit­voering van de werk­zaam heden medewer­king geeft of de opdrachtgever anders­zins bij na­ko­ming van zijn verbinte­nis in verzuim is, daar­ onder begre­pen het onbe­taald laten van de door TMama-Telecom ver­zonden facturen.

 

lid 2.   In geval van opschor­ting blijft de opdrachtgever gehou­den de over­eengekomen prijs voor de werk­zaamheden van Mama-Telecom geheel te vol­doen doch kan de opdrachtgever geen aan­spraak maken op vermindering van deze prijs op grond van het feit dat Mama-Telecom de werk­zaam­he­den niet volle­dig heeft verricht.

 

lid 3.  Mama-Telecom kan slechts dan weer gehouden worden haar werk­zaamheden te hervatten indien de op­drachtgever niet langer in verzuim is en voorts, op een daartoe strekkend ver­zoek van Mama-Telecom,vol­doende zekerheden stelt voor de verdere nako­ming van zijn verbinte­nissen.

 

lid 4.  Blijft de opdrachtge­ver na aanmaning door Mama-Telecom in ver­zuim, dan is Mama-Telecom gerechtigd de overeen­komst te ontbinden door een enkel daar­toe strek­kende verklaring, gericht aan de op­dra­chtgever. De door Mama-Telecom te verrichten werk­zaamheden zul­len alsdan worden geacht te zijn vol­tooid.

 

lid 5.  De opdrachtgever is aansprakelijk voor de ge­volgschade die Mama-Telecom lijdt op grond van gedragin­gen van de opdracht­gever zoals bedoeld in dit artikel.

Artikel 7 Annulering.

lid 1.  De opdrachtgever is gehouden aan de met Mama-Telecom ge­sloten overeen­komst en is niet be­voegd deze overeenkomst te annule­ren, tenzij zulks in de offerte of overeenkomst uitdruk­kelijk is be­don­gen.

 

lid 2.  In geval van een an­nulering door de opdrachtge­ver en bij gebre­ke van een andere, afwij­ken­de regeling met betrek­king tot de door Mama-Telecom ge­maak­te kosten bij annulering, geldt dat bij annulering op een termijn lan­ger dan een maand voor aan­vang van de overeengeko­men werkzaam­he­den, zoals vast­gesteld in de offerte of over­eenkomst, 50% van het bedrag aan Mama-Telecom verschul­digd is. Annule­ring op een ter­mijn korter dan een maand voor aan­vang van de werk­zaam­heden zoals vermeld in de overeen­komst of de offerte geeft geen grond tot ver­min­dering van het aan Mama-Telecom toeko­mende bedrag.

 

lid 3.  Alle reeds door Mama-Telecom gemaakte en na annulering te maken kosten met betrekking tot de overeen­ge­komen werk­zaamheden blijven ten alle tijde voor rekening van de op­drachtge­ver.

 

lid 4.  Een annulering door de opdrachtgever kan sle­chts schrif­te­lijk bij aange­tekende brief wor­den ge­daan. De datum van ont­vangst van de annu­lering is bepa­lend voor het tijdstip waar­op de annule­ring is ge­daan.

Artikel 8 Betaling.

lid 1.  Alle door Mama-Telecom aan de opdrachtgever verzonden fak­turen dienen bin­nen de betalingster­mijn, ver­meld op die faktu­ren, te zijn voldaan. Na over­schrijding van de beta­lings­ter­mijn is de opdracht­gever in verzuim en is Mama-Telecom ge­rech­tigd vanaf de datum vanaf het ver­zuim tot aan de dag der algehele voldoe­ning de wettelijke rente te rekenen over het open­staan­de, nog niet volda­ne be­drag. Op het moment dat Mama-Telecom voor een tweede keer een herinnering heeft moeten sturen aan opdrachtgever, omdat opdrachtgever verzuimd heeft haar (deel)betaling(en) binnen de betalingstermijn heeft voldaan, heeft Mama-Telecom het recht om € 75,= (exclu­sief BTW) facturatiekosten in rekening te brengen. Mama-Telecom mag deze factuurkosten in rekening brengen op herinnering facturen. 

 

lid 2.  Tevens is de op­drachtgever aan Mama-Telecom vanaf de datum van het ver­zuim wegens admini­stratie­kosten verschuldigd 5% van de overeen­gekomen p­rijs, met een minimum van € 75,= (exclu­sief BTW) en voorts, vanaf het moment dat Mama-Telecom de incasso van de faktuur uit handen heeft gegeve­n aan een derde, de kosten van buitenge­rechtelij­ke juridi­sche hulp en bij­stand.

lid 3.  De opdrachtgever is, vanaf de datum van het ver­zuim, tevens ver­schuldigd de redelijke kos­ten ter vaststel­ling van schade en aanspra­kelijk­heid.

 

lid 4.  Betalingen na de da­tum van het verzuim vinden eerst plaats tot mindering van de kosten, vervol­gens van de versche­nen rente en pas da­arna van de openstaande hoofdsom en de lo­pende rente.

 

lid 5.  De aanneemsom dient aan Mama-Telecom als volgt te worden betaald:
Bij alle trajecten, behalve Altigen gerelateerde trajecten.

a. bij aanvang van de overeenkomst zestig pro­cent (60%),

b.  bij aanvang van de werkzaamheden dertig pro­cent (30%),

c. bij oplevering van de werkzaamheden tien pro­cent (10%).


Bij verkopen van Altigen gerelateerde telefonie trajecten:
a. bij aanvang van de overeenkomst zeventig pro­cent (70%),
b.  bij aanvang van de werkzaamheden twintig pro­cent (20%),
c. bij oplevering van de werkzaamheden tien pro­cent (10%).

 

 

Artikel 9 Reclamaties.

lid 1.  Alle gebreken verbon­den aan de werkzaamheden en/of diensten en/of zaken moeten door de op­drachtgever binnen 14 dagen nadat het gebrek is ontdekt of had kunnen worden ont­dekt worden gemeld aan Mama-Telecom. De melding dienst schriftelijk te geschieden. Indien de termijn onge­bruikt voorbij­gaat zijn de rechten van de op­drachtgever ter zake van deze gebreken ver­vallen.

 

lid 2.  De opdrachtgever is verplicht na ontvangst van de goede­ren en na beëindiging van de dien­sten te controleren of deze aan de overeen­k­omst beantwoorden c.q. hebben beant­woord. Als zulk een onderzoek niet plaats vindt zul­len gebreken die later zijn ontdekt geen grond tot enig vorderingsrecht geven.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud.

lid 1.  Tot het moment waarop de door Mama-Telecom verstuurde fak­turen door de op­drachtgever zijn voldaan blijft Mama-Telecom eigenaresse van de geleverde goe­deren.

 

lid 2.  Vanaf het moment dat de opdrachtgever in ver­zuim is, heeft Mama-Telecom te allen tijde het recht de door haar geleverde en/of vervaardigde materi­alen terug te nemen, onvermin­derd de ver­plichting van de op­drachtgever tot betaling van de faktuur en de kosten gemoeid met de terugnamen van de ma­teria­len en/of zaken.

Artikel 11 Slotbepaling.

lid 1.  De opdrachtgever heeft domicilie gekozen op de plaats zoals die vermeld is door de op­drachtge­ver bij het aan­gaan van de overeen­komst, tenzij hij Mama-Telecom tijdig en schrif­telijk van een adres­wijzi­ging op de hoogte heeft ge­s­teld.

 

lid 2.  Op alle overeenkom­sten aangegaan door Mama-Telecom is Neder­lands Recht van toepassing en alle geschil­len zullen worden behan­deld door de rechter in Nederland.